Start: 2/6/2023 12:43:56 PMEnd: 2/6/2023 12:43:56 PM >> 633

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک K99 با دو روش PCR و SDS-PAGE

صفحات

 صفحه شروع 238 | صفحه پایان 244

چکیده

 سابقه و هدف: اسهال ناشی از اشریشیاکلی K99 در گوساله ها به ویژه در نخستین روزهای پس از تولد, به علت تلفات و خسارات اقتصادی حاصله از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه شیوع ژن های عوامل بیماریزایی اشریشیاکلیK99 با استفاده از تکنیک Multiplex PCR و سپس الگوی پروتئینی این باکتری ها با روش های مختلف بید, اوره و پودر شیشه با SDS- PAGE ارزیابی گردید.موادوروش ها: 300 سواب رکتوم از گوساله های 1 تا 30 روزه مبتلا به اسهال طی سال های 1390-1389 جمع آوری شد. یک بخش جهت انجام Multiplex PCR برای شناسایی ژن های عوامل بیماریزایی 99K,F41  و STa استفاده گردید و بخش دیگر جهت کشت بر روی محیط های مختلف جهت جداسازی اشریشیا کلی و SDS-PAGE مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج PCR نشان داد از 200 اشریشیاکلی جداشده, 16 مورد دارای ژن های عوامل بیماریزایی K99, 41 F و STa می باشند و در هیچکدام از نمونه های جدا شده از گوساله ها سم حساس به حرارت (LT) وجود نداشت. همچنین نتایج حاصل از SDS-PAGE نشان داد که الگوهای پروتئینی باکتری های مختلف اشریشیا کلی متفاوت می باشد. نتایج SDS-PAGE حاصل از ستون بیانگر وجود تنها یک باند مربوط به آنتی ژن K99 بود.نتیجه گیری: مشاهده فاکتورهای حدت باکتری های اشریشیا کلی K99 جدا شده نشان داد که همه باکتری ها حداقل دارای سه ژن K99, F41 و Sta می باشند. با وجود این که از نظر مولکولی تفاوت معنی داری در بین نمونه ها مشاهده نشد. اما از نظر الگوی پروتئینی تفاوت های قابل ملاحظه ای در بین باکتری های جدا شده وجود داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که باکتری های متفاوت الگوهای پروتئینی مختلف و در نتیجه بیماریزایی متفاوتی دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی