مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

734

دانلود:

188

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (.Papaver somniferum L)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 هدف: گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) تنها منبع تجاری از آلکالوئیدهای دارویی بنزوفنانترین از زیر گروه آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین است که شامل مسکن های ضد درد مانند کدئین و داروهای نیمه مصنوعی اکسی کدون, باپرنورفین و نالتروکسون می باشد. اگرچه بیشتر ژن های مسیر این آلکالوئیدها شناسایی شده اند, ولی تنظیم پس از نسخه برداری ژن های مسیر آلکالوئیدهای آن ها به خوبی شناسایی نشده است. خاموش سازی القایی با ویروس (virus induced gene slencing) یکی از روش های سریع برای خاموشی ژن است که در این تحقیق از این روش برای بررسی خاموشی یکی از ژن های مهم مسیر آلکالوئیدهای این گیاه استفاده شد.مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور کاهش سیستماتیک در سطوح بیان ژن آنزیم های مسیر تولید آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین از VIGS استفاده شد. جهت خاموشی ژن کدئین رداکتاز (Codeinone Reductase) از ناقل pTRV جهت همسانه سازی استفاده شد. انتقال آگروباکتری حاوی سازه مورد نظر به برگ های 2تا 3 هفته ای با استفاده از روش اگرواینفیلتراسیون انجام شد.نتایج: نتایج همسانه سازی این ژن با استفاده از روش های مختلف مولکولی همانند PCR و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. ترا ریختگی گیاهان تلقیح شده با سازه ژنتیکی مورد نظر با استفاده از PCR اثبات شد. تعیین سطوح نسخه برداری ژن هدف با استفاده از فن PCR نیمه کمی و PCR در زمان واقعی نشان داد که بیان ژن COR حدود 89 درصد کاهش یافته است.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش تداخل RNA, بیان ژن کدئین رداکتاز به صورت معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش بیان داشت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خواجوند، راضیه، اسماعیلی، احمد، نظریان فیروزآبادی، فرهاد، و لطیفی، علی محمد. (1395). خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (.Papaver somniferum L). سلول و بافت، 7(4 )، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/189055/fa

  Vancouver: کپی

  خواجوند راضیه، اسماعیلی احمد، نظریان فیروزآبادی فرهاد، لطیفی علی محمد. خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (.Papaver somniferum L). سلول و بافت[Internet]. 1395؛7(4 ):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/189055/fa

  IEEE: کپی

  راضیه خواجوند، احمد اسماعیلی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، و علی محمد لطیفی، “خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (.Papaver somniferum L)،” سلول و بافت، vol. 7، no. 4 ، pp. 1–9، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/189055/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی