مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

448

دانلود:

328

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه و تعیین ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته انگور ایرانی و وارداتی

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 16

چکیده

 سه نمونه هسته انگور از مناطق مختلف کشور جمع آوری و به روش سوکسله, روغن آن ها استخراج شد و به منظور تحلیل مقایسه ای, دو نمونه روغن هسته انگور وارداتی تهیه گردید. روغن هر یک از نمونه ها توسط حلال استخراج و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن های استخراج شده مانند درصد روغن, درصد اسید چرب آزاد, اندیس پراکسید و زمان پایداری روغن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین ترکیب اسیدهای چرب, متیل استراسیدهای چرب نمونه های مورد نظر تهیه و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف مورد آزمایش قرار گرفتند. اسیدهای چرب لینولئیک و سپس اولئیک به ترتیب اسیدهای چرب غالب در نمونه های روغن هسته انگور بودند. با توجه به ترکیب اسیدهای چرب, عدد پراکسید, زمان پایداری روغن به اکسیداسیون و درصد اسید چرب آزاد, نمونه ها شناسایی گردیدند و نهایتا مشخص شد که ضمن وجود تفاوت و تشابهاتی بین برخی واریته های روغن هسته انگور ایرانی با انواع وارداتی, روغن هسته انگور می تواند به عنوان روغن مناسب پخت و سالادی معرفی گردد .

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.