مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,373

دانلود:

406

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی درصد پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از بازتاب طیفی تصاویر ماهواره ای

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 73

چکیده

 در این پژوهش به منظور ارزیابی درصد پوشش گیاهی اراضی مرتعی و تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی رگرسیونی چند متغیره, در زیر حوزه آب ماهی حوزه آبخیز سد درودزن به وسعت 15800 هکتار, از بازتاب طیفی ثبت شده توسط سنجنده +ETM+ ماهواره لندست 7 مربوط به سال 2002 استفاده گردید. در مرحله نخست پس از تصحیحات و پردازش های اولیه, شامل تصحیحات رادیومتریک و هندسی, با استفاده از فاکتور شاخص بهینه (OIF), تصویر کاذب رنگی منطقه با ترکیب باندی 741 RGB= جهت مطالعات میدانی تهیه گردید. سپس با انجام مطالعات صحرایی, با توجه به تصویر رنگی کاذب, به طور تصادفی 63 پلات یک متر مربعی در سطح منطقه انتخاب گردید. درصد پوشش هرگونه گیاهی در پلاتها تعیین شد و موقعیت جغرافیایی آنها به وسیله یک دستگاه GPS و نوت بوک جهت تعیین نقاط تعلیمی در فرآیند سنجش از دور, ثبت گردید. در مرحله مدل سازی متغیر مربوط به پارامتر درصد پوشش گیاهی به عنوان متغیر وابسته, و تمامی متغیرهای انتخابی مربوط به باندهای اصلی و ساخته شده (در مجموع 32 باند) به عنوان متغیرهای مستقل به نرم افزار معرفی شدند تا بهترین رابطه رگرسیونی و متغیرهای مستقلی که می توانند وارد مدل رگرسیونی گردند, مشخص شود. در نهایت از بین باندهای طیفی بررسی شده, تنها دو باند SAVI  و VI03 وارد مدل گردیدند. به گونه ای که این دو باند, 61 درصد از کل تغییرات درصد پوشش گیاهی را در این منطقه را توجیه نمودند. در نهایت با اجرای مدل رگرسیونی تولید شده در محیط GIS, نقشه پهنه بندی درصد پوشش گیاهی منطقه تهیه گردید. با انجام این مطالعه مشخص شد که می توان داده های طیفی تصاویر سنجنده +ETM+ را پس از پردازش های رقومی, برای تشخیص و تعیین درصد پوشش گیاهی مرتعی با دقت قابل قبولی استفاده نمود و در این راستا محدوده طیف مادون قرمز نزدیک, از اهمیت بالایی در تشخیص پوشش گیاهی برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نقیبی، سیدجواد، حبیبیان، سیدحمید، و حبیبیان، سیدمحمدرضا. (1388). تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی درصد پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از بازتاب طیفی تصاویر ماهواره ای. اکوفیزیولوژی گیاهی، 1(3)، 63-73. SID. https://sid.ir/paper/188535/fa

Vancouver: کپی

نقیبی سیدجواد، حبیبیان سیدحمید، حبیبیان سیدمحمدرضا. تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی درصد پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از بازتاب طیفی تصاویر ماهواره ای. اکوفیزیولوژی گیاهی[Internet]. 1388؛1(3):63-73. Available from: https://sid.ir/paper/188535/fa

IEEE: کپی

سیدجواد نقیبی، سیدحمید حبیبیان، و سیدمحمدرضا حبیبیان، “تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی درصد پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از بازتاب طیفی تصاویر ماهواره ای،” اکوفیزیولوژی گیاهی، vol. 1، no. 3، pp. 63–73، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188535/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی