مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

712

دانلود:

288

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب)

صفحات

 صفحه شروع 134 | صفحه پایان 143

چکیده

 چکیده هدف از این مطالعه تعیین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک گندم نان و فاکتور های مؤثردر آن و تعیین مناسب ترین صفات تاثیرگذار بر عملکرد بیولوژیک, همچنین تهیه نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم در شهرستان داراب بود. به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش, شصت نمونه گیاه تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. در این نمونه ها, ارتفاع گیاه, وزن دانه, شاخص برداشت و تعداد پنجه اندازه گیری شد. همچنین, طول و عرض جغرافیایی برای مکان هر یک از نمونه ها با استفاده از دستگاه موقعیت یاب ماهواره ای تعیین شد. نتایج حاصل از همبستگی ساده بین این صفات نشان داد که وزن دانه با عملکرد بیولوژیک بالاترین ضریب همبستگی (**97/0r = ) را داشت. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که جهت تهیه ی نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم و پارامتری که بیشترین همبستگی با آن را داشت (وزن دانه) از روش کریجینگ و روش میانگین عکس فاصله (IDW), استفاده شد. نتایج حاصل از درون یابی نشان داد که روش کریجینگ (مدل گوسی) با حداقل ریشه میانگین مربعات خطا (98/0= RMSE) برای عملکرد بیولوژیک و 97/0= RMSE برای وزن دانه) بهترین مدل برای تعیین پهنه بندی این پارامترها (ارتفاع گیاه, وزن دانه, شاخص برداشت و تعداد پنجه اندازه گیری) در منطقه مورد مطالعه محسوب می شود. استفاده از این روش ها مشخص شد که وزن دانه و عملکرد بیولوژیک دارای انطباق نسبی در پهنه بندی بودند. بنابراین, با توجه به نتایج می توان از وزن هزار دانه به عنوان صفت جایگزین عملکرد بیولوژیک در اندازه گیری عملکرد بیولوژیک در این منطقه استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ستوده، عبداله، مکرم، مرضیه، و براتی، وحید. (1398). پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب). اکوفیزیولوژی گیاهی، 11(37 )، 134-143. SID. https://sid.ir/paper/188484/fa

  Vancouver: کپی

  ستوده عبداله، مکرم مرضیه، براتی وحید. پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب). اکوفیزیولوژی گیاهی[Internet]. 1398؛11(37 ):134-143. Available from: https://sid.ir/paper/188484/fa

  IEEE: کپی

  عبداله ستوده، مرضیه مکرم، و وحید براتی، “پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب)،” اکوفیزیولوژی گیاهی، vol. 11، no. 37 ، pp. 134–143، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188484/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی