مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زبان پژوهی (علوم انسانی) | سال:1396 | دوره:9 | شماره:23 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

512

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینه گرا

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 51

چکیده

 در رویکردهای زایشی به دستور زبان و از جمله در برنامه ی کمینه گرا, آن اندازه که به جملات پرسشی و پرسش واژه ها پرداخته شده, از ساخت های تعجبیکه با یک تعجب واژه ساخته می شوند, سخن به میان نیامده است. بر این اساس, مقاله ی حاضر از منظری کمینه گرا به بررسی آن دسته از ساخت های تعجبی زبان فارسی می پردازد که صرفاً با تعجب واژه ی «چه» ساخته می شوند, و در این روند, می کوشد تا نقش دستوری و جایگاه نحوی عنصر تعجبی «چه» را تبیین کند. در بررسی این دسته از جملات, نخست ساخت های تعجبی کیفی و کمی از هم بازشناخته می شوند و بر نقش دوگانه ی عنصر تعجبی «چه» در این ساخت ها تأکید می شود. استدلال های نحوی و شواهد تجربی نشان می دهند که در الگوی نخست تعجب واژه ی «چه» در هسته ی گروه معرف می نشیند و از جنس معرف هایی چون حروف تعریف و اشاری ها است. در الگوی دوم, همین عنصر, با معنای تعجبی «چقدر», در نقش یک قید مقدار یا کمیت نما ظاهر می شود و بر کمیت وابسته ی خود تأکید می ورزد. در ادامه, ضمن اشاره به حرکت اختیاری ساخت های تعجبی, انگیزه ی حرکت و جایگاه فرود آنها بر پایه ی آموزه های نظری و داده های زبانی تبیین می شود و در این میان, نشان داده می شود که برخلاف حرکت اجباری تعجبی های زبان انگلیسی, این سازه ها در فارسی به مشخصگر گروه متمم ساز جابه جا نمی شوند, بلکه می توانند به انگیزه ی یافتن خوانش نشان دار, به مشخصگر یک گروه تأکید ارتقا یابند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID