Start: 2/8/2023 6:32:50 AMEnd: 2/8/2023 6:32:52 AM >> 21

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توصیف و تحلیل ساخت های ایدئولوژیک در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستار طلاق بر پایه ی رویکرد ون دایک (2006): رویکرد زبانشناسی حقوقی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 58

چکیده

 با در نظر گرفتن اینکه ساز و کارهای زبانی در بازتولید سلطة اجتماعی نقش دارند و به کنترل ذهن سوژه­ ها از طریق بازنشر ایدئولوژی­ ها می­ پردازند, کشف لایه ­ های زیرین جنبه های سطحی که مربوط به سازمان دهیِ ساختاریِ کلام است, می تواند به ظهور یک بینش عمیق تر منجر شود. شناختِ زبان به مفهوم گفتمانی آن, ابزار مناسبی برای تحلیلی واقع گرایانه از اندیشه ها و ایدئولوژی های گروه ها را فراهم می آورد. نوشتة حاضر, به تحلیل گفتمان زن­ های خواستار طلاق در دادگاه­ های خانواده, بر پایة نظریة جامعه, شناخت و گفتمان ون دایک (Vandijk, 2006) پرداخته­ است و بر مبنای20 جلسه حضور تصادفی در دادگاه خانوادة شهر زاهدان و ثبت اظهاراتِ 20 زن خواستار طلاق به انجام رسیده ­ است. این پژوهش, به بررسی چگونگی بهره ­ گیری جامعه آماری از ابزارهای زبانی می ­ پردازد. یافته ­ های پژوهش نشان می­ دهد جامعة آماری موردِ بررسی, از تمامی ابزارها و راهبردهای نحوی, بلاغی و واژگان برای بزرگ­ نمایی کنش ­ های درست خود وعملکردهای نادرست همسرانشان بهره می­ گیرند. در این میان, بیشترین تلاش­ آن­ ها بر روی بزرگ­ نمایی کنش­ های نادرست همسران­ و اطرافیانش بوده و جامعة آماری مورد مطالعه, کمتر به کوچک نمایی کنش­ های نادرست خود و کنش ­ های درست فرد مقابل می­ پرداختند؛ در عمل جامعه زن­ های مورد بررسی, از الگوی مربع ایدئولوژیک ون­ دایک, یعنی از دو ضلع مربع ایدئولوژیک ون­ دایک برای کوچک نمایی کنش های نادرست خود و عملکردهای درست فرد مقابل خود کمتر پیروی کرده­ اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی