video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان رازگونگی متون خبری فارسی و انگلیسی: بررسی موردی انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا

نویسندگان

نعمتی آزاده

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 193

چکیده

 تحلیل گفتمان انتقادی شاخ ه ای از تحلیل گفتمان است که به بررسی چرایی و توجیه مطالب و به عبارتی رونمایی اطلاعات می پردازد. پژوهش حاضر, در پی آن است تا در چارچوب گفتمان شناسی انتقادی, متن های روزنامة انگلیسی و فارسی از لحاظ به کارگیری مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی-معنایی بررسی کرده و میزان رازگونگی هر یک را نمایان سازد. به این منظور, از الگوی یارمحمدی (Yarmohammadi, 2012) که برگرفته از الگوی ون لیوون (Van Leeuwen, 1996) بوده, بهره گرفته شد. پیکرة پژوهش مشتمل بر 6 مقالة فارسی روزنامة «نسیم آنلاین» و 5 مقالة انگلیسی روزنامه «گاردین» بوده که با روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش بر مبنای آزمون مجذور خی نشان داد این دو روزنامه مؤلفه های گفتمان مدار و جامعه شناختی را از جنبة صراحت و پوشیدگی به طور یکسان استفاده نکرده اند. به بیان دیگر, روزنامة گاردین مطالب را با صراحت بیشتری بیان کرده و بنابراین میزان رازگونگی آن نسبت به روزنامة نسیم آ نلاین کمتر بوده است. نتیجة کلی از این قرار است که روزنامة فارسی با صراحت کمتر و روزنامة انگلیسی با صراحت بیشتری, به بیان مطالب پرداخته اند که این یافته با الگوی گفتمانی کاپلن (Kaplan, 1972) مطابقت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی