مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین اختیاری بودن حرکت فعل در جملات پرسشی آری نه در زبان فارسی: رویکردی کمینه گرا

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 216

کلیدواژه

مشخصة [اصل فرافکنی گسترده]Q1

چکیده

 مقالة حاضر می کوشد تا در چارچوب برنامة کمینه گرا (Chomsky, 1995, 2000, 2001a-b), اختیاری بودن فرایندی را در فارسی تبیین نماید که به موجب آن, فعل در جملات پرسشی آری نه, ضمن ابقا در جای اصلی خود, قادراست به جایگاه آغازین جمله نیز جابه جا شود تا تعبیر پرسشی جمله را فراهم سازد. در این راستا, نخست تصریح می شود که اختیاری بودن پیش گذاری فعل در جملات پرسشی آری نه در زبان فارسی متضمن نوعی تناقض در زمینة قدرت دو ارزشی مشخصه ها در برنامة کمینه گرا است. در ادامه, با ارائة یک راهکار جایگزین, انگیزة پیش گذاری فعل در ساخت های مذکور را بازبینی مشخصة [-تأکید] و نیز مشخصة قوی [اصل فرافکنی گسترده](Chomsky, 2000, 2001a-b) در جایگاه هستة گروه تأکید قلمداد می کنیم. در تحلیل اخیر, پیش گذاری فعل در جملات مورد بحث از یک طرف و ابقای آن در جای خود, ازطرفدیگر, به ترتیب حاصل گزینش و عدم گزینش مشخصة [اصل فرافکنی گسترده] از واژگان توسط هستة گروه تأکید است. بدین ترتیب, در ساخت های گروه نخست, پس از بازبینی مشخصة قوی [اصل فرافکنی گسترده] در جایگاه هستة گروه تأکید, به دلیل عدم امکان حرکت فعل به هستة گروه متمم نما جهت بازبینی مشخصة [-پرسشی] به علت حضور متمم نمای «که» در این جایگاه, مشخصة [-پرسشی] هستة گروه متمم نما و مشخصة [+ پرسشی] فعل در جایگاه هستة گروه تأکید از طریق سازوکار مطابقه همدیگر را بازبینی می کنند. در مقابل, در ساخت های گروه دوم, این مطابقه و بازبینی میان مشخصة [-پرسشی] هستة گروه متمم نما و مشخصة [+ پرسشی] فعل در جای خود در هستة گروه فعلی انجام می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی