مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) | سال:1389 | دوره:42 | شماره:1 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

182

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل روایت شناختی ویژگی های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 68

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی ویژگی های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی است. هوش داستانی (رندال, 1999) عبارت است از مجموعه توانایی های درک و بازتولید ساختارهای روایی. به عقیده پژوهشگران, می توان با استفاده از قابلیت تحلیلی این نظریه ویژگی های تاریخ نگاشتی تاریخ بیهقی را که تاکنون بررسی نشده است, مورد واکاوی قرار داد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که بیهقی با بهره گیری از توانایی های پیرنگ پردازی, شخصیت پردازی, روایت پردازی و ژانرپردازی, سال ها پیش از ارایه نظریات تاریخ تحلیلی توسط متفکران غربی, بسیاری از اصول مورد توجه آنان را به شکلی ماهرانه مد نظر داشته است. وی با تاثیرپذیری از فراروایت های فرهنگ ایرانی-اسلامی اثری منسجم و هماهنگ با دیگر مولفه های تمدن برآمده از این فرهنگ ایجاد کرده است. در پایان, ظرفیت های ساختاری مطالعات روایت شناختی در ایجاد پیوندهای تحلیلی میان ادبیات فارسی و اصول تاریخ نگاری علمی و بومی سازی نظریه های روایت شناختی مورد بحث قرار می گیرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID