مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: انتظام اجتماعی | سال:1388 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:103 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

368

دانلود:

130

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع جمعی (مطالعه موردی شهرستان های منتخب استان ایلام)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 126

چکیده

نزاع جمعی, از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی, امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده, بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس, هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام, شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر), 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش, پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد, الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده, ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده, تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی, بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی, کاهنده بوده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID