مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

955

دانلود:

248

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر انواع مصرف با رویکرد بهره وری اجتماعی و انتظامی

نویسندگان

نوربخش سیدمرتضی

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 161

چکیده

 هدف: اصلاح و الگوی مصرف یک موضوع کلیدی است که نیاز به مدیریت راهبردی دارد و تنها در قالب مدیریت تحول راهبردی که شامل اصلاح ساختارها, فرآیندها و تدوین راهبردهاست. هدف از نوشتار معرفی روش (مدل معادلات ساختاری) عملکرد خدمات نیروی انتظامی را با نگرش به ستانده و نتیجه, مشارکت کارکنان و استفاده از معیارهای برای حل مسایل, و برنامه ریزی و شناخت متغیرهای مکنون از جمله فرهنگ سازی, جامعه پذیری و اطلاع رسانی و انضباط اجتماعی را بر اصلاح الگوی مصرف در حوزه های فردی از جمله انرژی, فرمان و مکان و حوزه های اجتماعی از جمله اصلاح مکانیزم های قیمت ها و .... را مورد ارزیابی قرار دهیم.روش: روش مطالعه پژوهش حاضر اکتشافی و پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان کارشناسی سال چهارم در سال 1388 دانشکده علوم و فنون انتظامی است. در این مطالعه برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است و برای ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه می باشد.یافته ها: نشان می دهد که بین فرهنگ سازی, جامعه پذیری و انضباط اجتماعی و بهره وری اجتماعی حاصل از مصرف, رابطه معنا داری وجود دارد.نتایج: در افزایش بهره وری اجتماعی, عامل کنترل مصرف انرژی ها به عنوان یک عامل موثر و مهم است که این عامل از سه بعد فرهنگی, جامعه پذیری و انضباط اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مدیریت مصرف می توان گفت این موضوع نیز از بعد فرهنگی, جامعه پذیری و انضباط اجتماعی حایز اهمیت است که کنترل آن باعث افزایش بهره وری اجتماعی و انتظامی خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نوربخش، سیدمرتضی. (1388). بررسی عوامل موثر بر انواع مصرف با رویکرد بهره وری اجتماعی و انتظامی. انتظام اجتماعی، 1(2)، 139-161. SID. https://sid.ir/paper/187354/fa

  Vancouver: کپی

  نوربخش سیدمرتضی. بررسی عوامل موثر بر انواع مصرف با رویکرد بهره وری اجتماعی و انتظامی. انتظام اجتماعی[Internet]. 1388؛1(2):139-161. Available from: https://sid.ir/paper/187354/fa

  IEEE: کپی

  سیدمرتضی نوربخش، “بررسی عوامل موثر بر انواع مصرف با رویکرد بهره وری اجتماعی و انتظامی،” انتظام اجتماعی، vol. 1، no. 2، pp. 139–161، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187354/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی