video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

646

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در گاسترو آنتریت اطفال در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 33

چکیده

 زمینه و هدف: افزایش مقاومت میکروبی به داروهای آنتی بیوتیک یک پدیده شایع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تجویز درست, نادرست و بی رویه آنتی بیوتیک در کودکان زیر 5 سال مبتلا به گاستروآنتریت در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389 به انجام رسید.بیماران و روش کار: این مطالعه مقطعی یک گروهه بر روی 292 کودک زیر 5 سال مبتلا به گاستروآنتریت در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389 به انجام رسید. نمونه ها بصورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از 3 پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک, نتایج آزمایشگاهی و مداخلات درمانی استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آزمونهای کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از کودکان مورد مطالعه 53 درصد پسر و 47 درصد دختر بودند آزمون کای دو نشان داد که بین تجویز آنتی بیوتیک و آزمایش مدفوع ارتباط معنی داری وجود دارد (P=0.01). بطوریکه در گروهی که آنتی بیوتیک تجویز شده بود 70 درصد آزمایش مدفوع منفی داشتند. ضریب توافق کاپا 0.125- بود. یعنی بین تجویز آنتی بیوتیک و نتیجه آزمایش مدفوع توافق معکوس وجود داشت.نتیجه گیری: انتخاب رژیم آنتی بیوتیکی بر اساس کشت و تستهای تشخیصی یک فرآیند پیچیده با دخالت چندین عامل مختلف است. با توجه به اینکه اکثر گاستروآنتریتها در اطفال, ویروسی می باشد, لازم است جهت جلوگیری از مقاومتهای میکروبی آنتی بیوتیک در اسهال بر اساس نتایج آزمایشگاهی (کشت مدفوع و آنالیز مدفوع) آنتی بیوتیک در موارد مناسب و لازم تجویز گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خاکشور، علی، طاهرپور، معصومه، خراشادی زاده، فاطمه، مددی، ایران، نجومی، سارا، و شیخی، ژیلا. (1390). فراوانی تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در گاسترو آنتریت اطفال در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 3(2 (پیاپی 8))، 29-33. SID. https://sid.ir/paper/187191/fa

  Vancouver: کپی

  خاکشور علی، طاهرپور معصومه، خراشادی زاده فاطمه، مددی ایران، نجومی سارا، شیخی ژیلا. فراوانی تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در گاسترو آنتریت اطفال در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی[Internet]. 1390؛3(2 (پیاپی 8)):29-33. Available from: https://sid.ir/paper/187191/fa

  IEEE: کپی

  علی خاکشور، معصومه طاهرپور، فاطمه خراشادی زاده، ایران مددی، سارا نجومی، و ژیلا شیخی، “فراوانی تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در گاسترو آنتریت اطفال در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389،” مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، vol. 3، no. 2 (پیاپی 8)، pp. 29–33، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187191/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی