مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

589

دانلود:

185

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد دستگاه اسمز معکوس در تصفیه آب مراکز دیالیز بیمارستان امام علی (ع)

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 16

چکیده

 زمینه و هدف: هر بیمار دارای نارسایی کلیوی در هر مرحله دیالیز با حجم زیادی آب روبرو است که مستقیما با خون بیمار در تماس است. از این رو آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز را باید قبل از استفاده با روش های اختصاصی تصفیه نمود. هدف این مطالعه تعیین کارایی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه مقطعی – توصیفی که به منظور بررسی عملکرد دستگاه اسمز معکوس در تصفیه آب مراکز دیالیز بیمارستان امام علی (ع) و در سه ماهه اول 94 بر روی 36 نمونه شامل آب خروجی از دستگاه اسمز معکوس و آب شهری انجام شد. نمونه بعد از برداشت و انتقال به آزمایشگاه با استفاده از آخرین روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد اندازه گیری گردیده و داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS17مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: سیستم اسمزمعکوس به طور معنی داری میزان سولفات, نیترات, فلوئور, سختی, سدیم و پتاسیم آب خروجی از اسمز معکوس را کاهش می دهد و میانگین تمامی ترکیبات اندازه گیری شده در آب خروجی از اسمز معکوس کمتر از استاندارد AAMI و EPH بود.نتیجه گیری: سیستم اسمز معکوس می تواند کیفیت آب مورد استفاده برای همودیالیز را بهبود دهد و میانگین تمامی پارامترهای اندازه گیری شده کمتر از حد استاندارد بوده که نشان دهنده این است که راندمان دستگاه اسمز معکوس در حذف پارامترهای اندازه گیری شده در حد مطلوب قرار داشته است. 

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID