مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی قارچ های کراتینوفیلیک در خاک نواحی زراعی – جنگلی استان های خراسان رضوی و شمالی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 زمینه و هدف: قارچ های کراتینوفیلیک قارچهای دوستدار کراتین هستند که گروهی ازآنها به دلیل ترشح کراتیناز کراتینولیتیک بوده که که علاوه بر ایجاد بیماری در انسان و حیوان, در صنایع مختلف نیز اهمیت دارند. خاک های زراعی - جنگلی حاوی مقادیر زیادی کراتین بوده و شرایطی بسیار مستعد برای رشد قارچ های کراتینوفیلیک فراهم می نمایند در این پژوهش فراوانی و نوع قارچهای کراتینوفیلیک خاک در مناطق زراعی - جنگلی استان های خراسان رضوی و شمالی تعیین شدند.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه ای با استفاده از نمونه برداری طبقه ای می باشد که از مناطق مختلف زراعی - جنگلی در استان های خراسان رضوی و شمالی 140 نمونه خاک جمع آوری شد و به روش وان بروزگهمیا کشت داده شد و قارچهای موجود در آن شناسایی و مورد شمارش قرار گرفتند و اطلاعات با استفاده از جداول دو بعدی و چند بعدی توصیف و با استفاده از آزمون های مناسب آماری داده ها آنالیز گردیدند.یافته ها: از نمونه های خاک 784 کلنی قارچی که 71.43% از نمونه های خاک نواحی زراعی - جنگلی استان خراسان رضوی و 28.5% از نمونه های خاک نواحی زراعی - جنگلی استان خراسان شمالی می باشند, جدا شدند که در بین آنها آنکسیوپسیس استرکوراریا با 240 کلنی (30.6%) و گونه های مختلف کرایزوسپوریوم با 133 کلنی (17%) بالاترین فراوانی را داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که قارچ های کراتینولیتیک به دلیل توانایی ترشح پروتئازها می توانند در مدیریت پسماندها مفید باشند. بر اساس دانش ما تاکنون این مقاله اولین گزارش از جدا نمودن مریدنتیوم کراتینوفیلوم از خاک در ایران است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.