مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریز رخساره ها و محیط رسوبی سنگهای تریاس در ناحیه اقلید (استان فارس)

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 36

چکیده

 در این پژوهش, سنگ های تریاس زون زاگرس در منطقه اقلید فارس (روستای نظام آباد) - با ضخامتی حدود 324 متر- شامل سنگهای آهکی, سنگهای دولومیتی و سنگهای شیلی مارنی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه, یک رخساره شیل مارن و 13 ریزرخساره کربناته شامل: 1-خاک قدیمه 2-مادستون سوپراتایدال 3-آلگال مت باندستون 4-مادستون اینترتایدال 5-برش اینترتایدال 6-مادستون لاگون 7-شیل و مارن 8-مادستون / وکستون لاگون 9-وکستون لاگون 10-وکستون / پکستون لاگون 11-پکستون لاگون 12-پکستون سد های ماسه ای 13-گرینستون سد های ماسه ای 14-مادستون دریای باز؛ تشخیص داده شد. تمامی این ریزرخساره ها در بخش داخلی یک رمپ کربناته شکل گرفته اند. ریزرخساره های 1 الی 5 مربوط به محیط جزرومدی, ریزرخساره ها 6 الی 11 ونیز رخساره شیلی متعلق به محیط لاگون, ریز رخساره های 12 و 13 متعلق به محیط سد های ماسه ای و ریز رخساره 14 مربوط به دریای باز هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی