مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رسوب و سنگ رسوبی | سال:1388 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:72

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

172

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در منطقه کیاسر جنوب شرق ساری

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 72

چکیده

 برای بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در منطقه کیاسر در 75 کیلومتری جنوب شرق ساری یک برش چینه شناسی با ضخامت 250 متر انتخاب گردید که شامل: آهک های ضخیم لایه تا نازک لایه, لایه های دولومیتی و لایه های شیلی و مارنی می باشد. حد زیرین سازند مبارک از شیل ها و سنگ آهک های نازک لایه تا متوسط لایه تشکیل شده است که به صورت هم شیب و پیوسته بر روی آهک های ماسه ای سازند جیرود (دونین پسین) قرار گرفته است و حد فوقانی آن نهشته های شیلی ضخیم لایه است که با ناپیوستگی فرسایشی توسط ماسه سنگ های سازند درود (پرمین پیشین) پوشیده می شود. برای برداشت های صحرایی, بهترین مسیر پیمایش انتخاب شده و پس از نمونه برداری و بررسی خصوصیات پتروگرافی, مقاطع نازک از نمونه های برداشت شده تهیه گردید و خصوصیات میکروسکوپی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می دهد که این رسوبات در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال و در 4 مجموعه رخساره ای سنگی شامل 19 رخساره نهشته شده اند. این رخساره های سنگی بیانگر رسوبگذاری در 4 زیر محیط دریای باز (Open marine), سد (Bar), تالاب (Lagoon) و پهنه جزر و مدی (Tidal flat) می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID