مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رسوب و سنگ رسوبی | سال:1388 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

304

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رخساره ها و محیط رسوبی نهشته سنگ ﻫﺎی کربناته کرتاسه زیرین در شمال شرق محلات

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 ستبرای قابل توجهی از نهشته های کرتاسه زیرین در شمال شرق محلات در استان مرکزی رخنمون دارد. این نهشته ها به طور عمده از سنگ های کربناته و سیلیسی آواری تشکیل شده, در مجموع 332 متر ستبرا دارند. همبری زیرین این نهشته ها با سازند شمشک به صورت ناپیوستگی زاویه ﺩار و همبری بالایی آن با سنگ آهک های ژوراسیک به صورت گسله است. به منظور مطالعه و تفکیک رخساره ها, شناسایی محیط های رسوبی و بررسی فرایندﻫﺎی دیاژنتیکی, یک برش چینه شناسی در ناحیه مورد بحث انتخاب, اندازه گیری و تعداد 140 نمونه از آن برداشت شده است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی بخش کربناته برش مورد مطالعه منجر به شناسایی سه کمربند رخساره ای تالاب, سد و دریای باز شده است. این گروه های رخساره ای در یک پلت فرم کربناته از نوع شلف حاشیه دار تشکیل شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID