مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رسوب و سنگ رسوبی | سال:1388 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فرسایش پذیری سازندها و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز ورده در شمال کرج با استفاده از مدل MPSIAC در محیط ILWIS

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 88

چکیده

حوضه آبخیز ورده, در شمال شهر کرج قرار دارد. این حوضه, در زون ساختاری البرز مرکزی قرار دارد و از اقلیم نیمه مرطوب برخوردار است. حوضه آبخیز ورده دارای مساحتی برابر با 97.68 کیلومتر مربع است. سازندهای مختلفی, مربوط به دوران دیرینه زیستی, میانه زیستی و نوزیستی در این حوضه وجود دارد, که بیشتر از سنگ های شیلی, توف شیلی, توف ماسه ای و سنگ آهک ساخته شده اند. سازند کهر به سن پرکامبرین, قدیمی ترین و رسوبات آبرفتی کواترنر جوان ترین نهشته های حوضه مورد مطالعه هستند. هدف از این مطالعه, شناسایی فرایند ها و اشکال فرسایشی و تعیین شدت فرسایش پذیری سازندها و میزان رسوب دهی آن ها با استفاده از مدل MPSIAC در محیط ILWIS است. یکی از روش های این کار, دسته بندی سنگ های این حوضه, در 5 کلاس فرسایشی است. به طوری که سنگ آهک های دولومیتی سازند سلطانیه جزء گروه فرسایش پذیری کم و نهشته های آبرفتی کواترنر جزء گروه فرسایش پذیری زیاد هستند. با تفسیر عکس های هوایی و بررسی های میدانی, اشکال متداول فرسایشی شناسایی شدند. در زیرحوضه کمینه اشکال فرسایشی و در زیرحوضه V-int بیشینه اشکال فرسایشی شیاری, سطحی و واریزه ای وجود دارد. درروش MPSIAC تاثیر و نقش 9 عامل مهم و موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه, ارزیابی و بسته به شدت و ضعف هر عامل, امتیاز یا عددی به آن تعلق گرفت. از مجموع امتیازها یا عددهای به دست آمده برای عوامل مختلف, میزان رسوب دهی حوضه از رابطه QS=0.253e0.036R محاسبه گردید. در آخر, نقشه هر یک از عوامل 9 گانه در محیط ILWIS تهیه شد. با توجه به شناسایی زیر حوضه ها با شدت فرسایش و میزان رسوب دهی بالا, زیرحوضه های V2وV3 بایستی در اولویت اول جهت برنامه حفاظت خاک قرار گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID