video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

519

دانلود:

306

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 226

چکیده

 پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح پیش آزمون, پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بوده که به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی زوج های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف شهرستان باغملک انجام شد. 20 زوج, که حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته و دارای فرزند نیز بودند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه تحقیق انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. قبل از اجرای آموزش (ارایه متغیر آزمایشی) دو گروه با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشویی مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس, گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 1.5 ساعته تحت آموزش مهارت های مدیریت خشم قرار گرفتند. دو هفته پس از انجام مداخله, مجددا هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشویی مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتایج t تست گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر روی تفاضل نمره های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که زوج های گروه های آزمایش در مقایسه با گروه گواه از لحاظ 7 خرده مقیاس پرسشنامه تعارضات زناشویی در سطح 0.05 کاهش معنی داری را نشان دادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی