مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

428

دانلود:

164

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر رشد مسیر شغلی دانش آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

چکیده

 هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رشد مسیر شغلی دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بودند. از این جامعه, نمونه ای با حجم 721 نفر (دختر و پسر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پنج عامل شخصیت نئو, رشد مسیر شغلی, باور به مهارت ها, حمایت والدین, بی تصمیمی مسیر شغلی, خودکارآمدی تصمیم گیری و عزت نفس استفاده شد. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و تحلیل استنباطی به روش مدل سازی معادله ساختاری بود. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری نشان داد خودکارآمدی تصمیم گیری, حمایت خانواده, رغبت هنری و بی تصمیمی بر رشد مسیر شغلی دانش آموزان تاثیر معنادار دارند. به طوری که بی تصمیمی به کاهش و خودکارآمدی تصمیم گیری, حمایت خانواده و رغبت هنری بر افزایش رشد مسیر شغلی تاثیر می گذارد. تاثیر خودکارآمدی تصمیم گیری از سایر عوامل بیشتر است و بعد از آن حمایت خانواده بیشترین تاثیر را دارد. یافته دیگر پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار خودکارآمدی بر اساس 6 موضوع هالند بر رغبت ها می باشد. در زمینه تاثیر شخصیت بر بی تصمیمی یافته های پژوهش نشان داد, روان رنجوری تاثیر مثبت و وجدان گرایی و تجربه گرایی تاثیر منفی بر بی تصمیمی دارند. با توجه به اجرای پژوهش در جامعه دانش آموزی شهر اصفهان نتایج پژوهش محدود به این جامعه است و در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی