Start: 2/7/2023 3:44:47 PMEnd: 2/7/2023 3:44:48 PM >> 787

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

206

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه ساده و چندگانه خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 50

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه خوداثربخشی, جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شده است. حجم نمونه این پژوهش 600 نفر بود, 400 آزمودنی به عنوان نمونه اصلی و 200 آزمودنی به عنوان نمونه بررسی روایی بودند, که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی میانگین و انحراف معیار, هم چنین از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون های جهت گیری کارآفرینی, سنجش صفات کارآفرینی, خوداثربخشی, جایگاه مهار و تحمل ابهام است. کلیه آزمون های به کار برده شده در این پژوهش توسط پژوهشگران این پژوهش به فارسی برگردانده شد و ضرایب روایی و پایایی آن ها محاسبه گردید. این پژوهش 4 فرضیه اصلی دارد, که روابط ساده و چندگانه بین متغیرهای خوداثربخشی, جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی را در کل آزمودنی ها و آزمودنی های دختر و پسر به تفکیک مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش های انجام شده درخارج از کشور هماهنگ هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی