مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی) | سال:1388 | دوره:16 | شماره:1 | صفحه شروع:67 | صفحه پایان:86

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

781

دانلود:

224

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 86

چکیده

 پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر هشت تا ده ساله مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی (ODD) شهرستان نهاوند انجام شده است. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. 35 دانش آموز که بر اساس فهرست رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF) مبتلا به ODD تشخیص داده شده بودند, انتخاب شد و سپس توسط فرم معلم مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990)SSRS) ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت 30 نفر از دانش آموزان مذکور که نمره مهارت های اجتماعی آن ها در مقیاس SSRS پایین بوده و وجود مشکلات رفتاری آن ها در بخش مشکلات رفتاری SSRS نیز تایید شد, انتخاب شده و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش (n=15) و گواه (n=15) تقسیم شدند. سپس آموزش مهارت های زندگی به مدت 2.5 ماه در 10 جلسه آموزشی 120 دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد. در پایان دوره آموزش, همه آزمودنی ها دوباره به کمک مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت ارزیابی شدند. تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه, پس از پایان جلسات آموزش مهارت های زندگی, بر اساس ارزیابی معلم, افزایش معنی داری در خرده مقیاس های همکاری (p<0.001), ابراز وجود (p<0.05), مهار خود (p<0.001) و نمره کلی مهارت های اجتماعی (p<0.001) و کاهش معنی دار در نمره مشکلات رفتاری (p<0.01) پیدا کرده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID