video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تغییر جریان در جوشکاری تیگ پالسی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی آلیاژ آلومینیوم 5083

صفحات

 صفحه شروع 54 | صفحه پایان 67

چکیده

 امروزه به دلیل خواص ویژه آلومینیوم, آلیاژهای آن دارای کاربرد وسیعی شدهاند. آلیاژهای سری 5000 نیز از این قائده مستثنی نبوده و یکی از آلیاژهای جدید این گروه Al-4.5Mg است. این آلیاژ در اثر کارسختی به استحکام بالایی در حد330MPa  میرسد. مشکل این آلیاژ در حین جوشکاری ذوبی, کاهش تنش تسلیم و استحکام نهایی کششی در اثر تبلور مجدد و رشد دانه در منطقه متاثر از حرارت (پدیده نرم شدن منطقه متاثر از حرارت) است. در این پژوهش تاثیر تغییر شدت جریان جوشکاری با فرآیند تیگ پالسی بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی این آلیاژ مطالعه شده است. ریز ساختار کلیه جوشها بررسی شد و مشخص شد با کاهش شدت جریان استحکام کششی مواد افزایش مییابد. تمام نمونه های جوشی از منطقه جوش شکستند. منطقه جوش نمونه ها به دلیل کاهش گرمای ورودی در این جوشکاری ساختار ریزی را نشان دادند. سختی در منطقه تحت تاثیر حرارت ناشی از ساختار درشت دانه, پایین ترین مقدار را داشت. همچنین با افزایش شدت جریان, سختی مناطق مختلف کاهش یافت. بهترین شدت جریان بین 220 و 240 آمپر انتخاب شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی