مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علم مواد (فرآیند متالورژی) (journal of advanced materials and processing) | سال:1388 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر افزایش منیزیم بر ریزساحتار و مورفولوژی کامپوزیت نانوساختار Al-5wt%Al2O3  حين آلیاژسازی مکانیکی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 46

چکیده

 در تحقیق حاضر اثر افزایش منیزیم به مقدار 0 و 20 درصد وزنی بر اندازه دانه, مورفولوژی, شکل و اندازه ذرات پودر کامپوزیت Al-5wt%Al2O3 حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی در یک آسیای سیاره ای انرژی بالا برای زمان های مختلف تا 20 ساعت بررسی شد. تکنیک XRD برای تعیین اندازه دانه و تشخیص فازهای تشکیل شده در پودرها استفاده شد. از SEM برای بررسی تغییرات مورفولوژی و شکل ذرات پودر کامپوزیتی استفاده شد. اندازه ذرات پودر توسط روش مماسی از روی تصاویر SEM محاسبه شد. نتایج XRD کاهش اندازه دانه کریستالی کامپوزیت تا حد نانومتری را با  افزایش زمان آسیاکاری و افزایش درصد منیزیم نشان می دهد. نتایج SEM نشان داد که با اضافه کردن 20 درصد منیزیم بعد از 20 ساعت آسیاکاری یک حالت پایا در اندازه ذرات پودر حاصل می شود. همچنین منیزیم باعث کاهش اندازه ذرات پودر در زمان های مختلف آسیا و تسریع مراحل فرایند آسیاکاری مکانیکی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID