مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی کنترل کننده QFT برای سیستمهای خطی چند متغیره و نامعین با محدودیت روی پهنای باند به کمک فیدبک داخلی

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 60

چکیده

 در این مقاله بر اساس قضایایی که بیان و اثبات خواهد شد, روش جدیدی به منظور طراحی کنترل کننده مقاوم برای فرآیندهای چند متغیره خطی و نامعین که دارای محدودیتهای سخت زمانی بر روی بردار خروجیها و پهنای باند سیستم هستند ارایه می شود. در این روش ابتدا فرآیند چند متغیره m× m توسط یک فیدبک داخلی به همراه کنترل کننده قطری به فرآیند جدیدی تبدیل می شود. بعد از آن این فرآیند جدید به کمک روش غیراندرکنشی در تئوری فیدبک کمی (QFT) به تعدادی فرآیند یک متغیره شکسته می شود و سپس با استفاده از روش QFT, کنترل کننده های مناسب طراحی می شود. دراین روش ماتریس تابع انتقال کنترل کننده قطری بوده و امکان خوبی برای به دست آوردن پهنای باند مطلوب فراهم می کند. کاربرد و مقایسه این روش با روش QFT معمولی توسط یک مثال نشان داده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی