مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و مطالعات محیطی
سال:1389 | دوره:1 | شماره:3
صفحه شروع:95 | صفحه پایان:104

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

201

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین پهنه های توسعه بهینه کالبدی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود (پسکرانه شهر اصفهان)، با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسنده

توپچی ثانی علی

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 104

چکیده

 تعیین اندازه و الگوی توسعه همیشه به عنوان یکی از مهم ترین مراحل تصمیم گیری در فرایند برنامه ریزی محیطی محسوب می گردد. آن سان که از طریق مکان یابی مناسب توسعه و برنامه ریزی دقیق و موشکافانه می توان از به وجود آمدن آثار نامطلوب بر محیط زیست جلوگیری نمود. در مورد اغلب پروژه های بزرگ, با شناسایی محدودیت های جدی زیست محیطی در زمان برنامه ریزی و طراحی پروژه می توان نگرانی ها, هزینه ها و زمان اجرا را کاهش داد. این مهم با انتخاب پهنه ای بهینه که بیشترین ظرفیت بارگذاری توسعه را داراست محقق می گردد.با گذشت بیش از یک دهه از احداث دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود و انجام مطالعات مربوط به تاثیرات اکولوژیک آن بر زیست بوم این رودخانه, طرح توسعه کالبدی این دهکده با ابلاغ سازمان عمران زاینده رود در دستور کار مهندسان مشاور شهر و خانه قرار گرفت. بدیهی است در بدو امر, بررسی و تعیین پهنه های توسعه جدید از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. هدف این پژوهش بررسی تعیین جهت توسعه و همچنین اولویت و ارجحیت اراضی برای این امر می باشد.از این رو با توجه به هدف فوق, این پژوهش, کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی - تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی, برداشت های تفصیلی میدانی و بهره گیری از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP), مراحل مختلف تعیین پهنه های توسعه بهینه دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود تبیین گردیده است. تعیین اولویت جهات توسعه, میزان ارجحیت هر یک از پهنه ها با توجه به معیارها و تناسب هر یک از پهنه ها برای کابری های مد نظر, نتایج اصلی این پژوهش می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.