مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و مطالعات محیطی | سال:1388 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:70 | صفحه پایان:112

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

819

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس در مطالعات شهری (مطالعه موردی: شهر لار)

نویسنده

سبحانی لاری صمد

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 112

چکیده

 آزمون های پارامتریک, آزمون های استنباطی هستند که توان آماری بالا و قدرت پرداختن به داده  های جمع آوری شده در طرح  های پیچیده را دارند. آنها بیشتر فرض می گیرند که داده ها توزیع طبیعی داشته و نمونه ها واریانس مساوی دارند. آزمون های استنباطی غیرپارامتری, روندهایی می باشند که فرض  های کمی در مورد داده ها و به ویژه توزیع آنها داشته و در مقایسه با روندهای پارامتری از توان کمتری برخوردارند. تحلیل واریانس یکی از آزمون  های آماری پارامتریک پرتوان, برای آزمون فرضیه آماری, با مجموعه ایی از طرح ها و مدل  های متفاوت و روندهای وابسته می باشد. از این تکنیک, جهت کشف تاثیر اصلی و نیز تاثیرات تعاملی متغیر (های) مستقل (عامل) بر روی متغیر وابسته استفاده می گردد. آزمون  های پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس, روند های آماری بسیار مفیدی می باشند که می توانند در پژوهش  های مربوط به شهر, با توجه به ماهیت آن, بطور گسترده ایی مورد استفاده قرار گیرند. در پژوهش حاضر, با توجه به داده  های برداشت شده از سطح شهر, به هدف مقایسه سرانه  های خدماتی در ابعاد فضایی نواحی و مناطق, از آزمون تحلیل واریانس بین آزمودنی  های یک طرفه و آزمون ناپارمتریک آن یا کورسکال والیس و نیز روندهای وابسته؛ بر روی سه عامل متفاوت (با پنج, چهار و سه سطح) با دو طرح متوازن (با اندازه مساوی گروهها) و نامتوازن, و با دو متغیر وابسته سرانه و نمرات تبدیل شده (با توجه به ویژگی داده ها), استفاده گردید. پس از شناسایی عامل معنی دار, جهت توصیف طبیعت اختلاف های گروهی در روند پارامتریک, از مقایسه های طرح ریزی نشده و نیز طرح ریزی شده, با اختصاص دادن وزن های متفاوت به سطوح عامل بر اساس فرضیه ها, از انواع آزمون های تقابل استفاده شد. با عامل معنی دار نواحی پنجگانه, از تقابل های برنامه ریزی شده انحراف, خطی ساده و ترکیبی, ویژه و آزمون های برنامه ریزی نشده مقایسه های جفتی چندگانه و دامنه ایی پست هاک؛ و جهت ارزیابی ساختار و مطالعه اثر و قدرت رابطه, و کشف اختلاف هایی درسطوح عامل غیرمعنی دار نواحی چهارگانه, از تقابل  های برنامه ریزی شده چندجمله ای, انحراف, ساده و نیز خطی ساده و ترکیبی استفاده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که توزیع عملکردهای خدماتی در ابعاد فضایی نواحی و بویژه مناطق شهر بهینه نبوده و عادلانه توزیع نشده است. ضمن اینکه معلوم گردید, با تبدیل مناسب داده ها بویژه در صورت حجم کم نمونه ها, آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون  های وابسته, نتایج قابل اطمینانی را ارایه می نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID