مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی مهندسی | سال:1388 | دوره:3 | شماره:2 | صفحه شروع:649 | صفحه پایان:676

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

201

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پایداری ترانشه های مسیرهای دسترسی در محوطه برج میلاد با استفاده از روش های عددی و شبکه های عصبی مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 649 | صفحه پایان 676

چکیده

 بررسی ویژگی های مهندسی مصالح ترانشه های آبرفتی و سیمانی شده محوطه برج میلاد تهران و نتایج تحلیل پایداری درحالت استاتیکی با استفاده از نرم افزارهای المان محدود و همچنین بررسی قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی برای محاسبه ضرایب پایداری موضوع این مقاله است. بر اساس مشخصات هندسی ترانشه ها و ویژگی های مقاومتی و تغییرشکلی آبرفت, ضریب پایداری ترانشه ها در حالت های دو بعدی و سه بعدی, به ترتیب با استفاده از نرم افزارهای PLAXIS7.2 وPLAXIS 3D Tunnel , محاسبه و نتایج حاصل با یک دیگر مقایسه شده است. در ادامه قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی(ANNs)  در به دست آوردن ضریب پایداری (FoS) ترانشه های مسیرهای دسترسی برج میلاد بررسی شده است. بانک اطلاعات به کار رفته در شبکه, شامل ضرایب تحلیل پایداری حاصل از 256 گزینه مختلف (2D, 3D, ترانشه افقی و یا با شیب 18o نسبت به افق در بالا) است. برای مساله مورد نظر, برنامه شبکه های عصبی مصنوعی سه لایه پرسپترون(MLP)  در محیط MATLAB7 نوشته شد و شبکه بهینه (تعداد لایه های مخفی, تابع تبدیل و نوع آموزش شبکه) به طریق سعی و خطا, و با توجه به شاخص های خطا و تطابق با داده ها انتخاب شد. پارامترهای ورودی شبکه شامل مشخصات ژئوتکنیکی و هندسی ترانشه ها (چسبندگی, زاویه اصطکاک, مدول یانگ, ارتفاع شیب, شیب ترانشه و زاویه اتساع) و پارامترهای خروجی شامل ضرایب پایداری در حالت های مختلف است. نتایج نشان می دهد که ANNs قابلیت بسیار مناسبی در تخمین ضرایب پایداری ترانشه ها در کلیه موارد بررسی شده دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID