مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی | سال:1388 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر منبع و سطح پری بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 22

چکیده

 هدف از انجام این مطالعه, بررسی اثر منبع (فرمکتو, ایمونووال) و سطح پری بیـوتیک در جیره, بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی بود. به این منظور در شروع آزمایش 280 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار قرار داده شدند. تیمارها شامل 1) بدون پری بیوتیک (شاهد) 2) 0.10 درصد پری بیوتیک فرمکتو در دوره آغازین و 0.05 درصد در دوره رشد و پایانی 3) 0.20 درصد پری بیوتیک فرمکتو در دوره آغازین و 0.10 درصد در دوره رشد و پایانی 4) 0.30 درصد پری بیوتیک فرمکتو در دوره آغازین و 0.15 درصد در دوره رشد و پایانی 5) 0.10 درصد پری بیوتیک ایمونووال در دوره آغازین و 0.05 درصد در دوره رشد و پایانی 6) 0.20 درصد پری بیوتیک ایمونووال در دوره آغازین و 0.10 درصد در دوره رشد و پایانی 7) 0.30 درصد پری بیوتیک ایمونووال در دوره آغازین و 0.15 درصد در دوره رشد و پایانی, بودند. در دوره آغازین (21-1 روزگی) تیمارهای تغذیه شده با منبع پری بیوتیکی فرمکتو, خوراک مصرفی بیشتری در مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با منبع پری بیوتیکی ایمونووال داشتند (P<0.05) در دوره پایانی (49- 43روزگی), مشاهده شد که جیره های غذایی حاوی پری بیوتیک فرمکتو افزایش وزن بهتری را نسبت به جیره های غذایی حاوی پری بیوتیک ایمونووال داشتند (P<0.05) همچنین تیمار های تغذیه شده با منبع پری بیوتیک فرمکتو, ضریب تبدیل غذایی بهتری نسبت به تیمارهای تغذیه شده با منبع پری بیوتیک ایمونووال در دوره پایانی (49 - 43 روزگی) داشتند (P<0.05) به طور کلی پری بیوتیک فرمکتو نسبت به پری بیوتیک ایمونووال عملکرد بهتری نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID