مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی
سال:1389 | دوره:3 | شماره:3
صفحه شروع:73 | صفحه پایان:86

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات جنس، نسل و گروه ژنتیکی بر صفات اقتصادی پیله در سه لاین تجاری کرم ابریشم ایران

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 86

چکیده

 شناسایی ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم کشور و بررسی پتانسیل آنها اهمیت زیادی دارد. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد سه لاین تجاری کرم ابریشم 31, 103 و 107 در شرایط ایران, این تحقیق با هدف بررسی اثرات جنس, نسل و لاین بر صفات اقتصادی پیله لاین های تجاری فوق انجام شد. داده های فنوتیپی مربوط به سه نسل در سال های 1380, 1381 و 1382 این سه لاین از مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور اخذ گردید. داده های مورد استفاده شامل 8 خانواده, 3 نسل, 3 لاین, 3 صفت, 2 جنس, و 25 فرد (10800 رکورد) بود. مقایسه میانگین ها به تفکیک لاین, نسل, و جنس در کل لاین ها و برای هر لاین به روش دانکن انجام شد. اثر ثابت لاین, نسل و جنس در سطح 0.01 بر روی صفات وزن پیله, وزن قشر پیله و درصد قشر پیله معنی دار بود (P<0.01) میانگین صفات در سه لاین مورد مطالعه به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری بودند (P<0.05), به نحوی که میانگین وزن پیله و میانگین وزن قشرپیله برای لاین های 31 (60.1±28.0 گرم و 0.35±05.0 گرم) و 103 (62.1±28.0 گرم و 0.36±05.0 گرم) بیشتر از لاین 107 (1.39±21.0 گرم و0.28±03.0  گرم) بود, اما میانگین درصد قشر پیله در لاین 103 (22.76±2.75) نسبت به دو لاین دیگر بیشتر بود. این صفت برای لاین 107 (20.90±2.31) کمتر از بقیه بود. در مجموع لاین های 31 و 103 بیشترین خصوصیات کمی و لاین 107 کمترین خصوصیات کمی را داشتند. اثر نسل بر تفاوت میان میانگین وزن پیله, میانگین وزن قشر پیله و میانگین درصد قشر پیله معنی دار بود. نسل دوم نسبت به دو نسل دیگر دارای میانگین وزن پیله (1.648 گرم) و میانگین وزن قشر پیله (0.353 گرم) بیشتری بود, اما میانگین درصد قشر پیله (21.651) آن نسبت به نسل قبل و بعد خود کمتر بود (P<0.05) همچنین سه صفت وزن پیله, وزن قشرپیله و درصد قشر پیله در دو جنس نر و ماده با هم اختلاف معنی داری داشتند و جنس ماده نسبت به نر در دو صفت وزن پیله و وزن قشرپیله مقدار بالاتری را به خود اختصاص داده است (P<0.05).

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.