مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

142

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز پوشش نانوکامپوزیتی HA-TiO2-CNT به روش الکتروفورتیک و بررسی رفتار بیولوژیکی آن در محیط شبیه سازی شده بدن

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 220

چکیده

 در این پژوهش پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-اکسید تیتانیم-نانولوله های کربنی توسط فرآیند الکتروفورتیک بر روی زیرلایه ای از جنس فولاد زنگ نزن L316 ایجاد شد. به منظور ساخت سوسپانسیون پایدار از ایزوپروپانل به عنوان حلال و از تری اتانول آمین به عنوان پراکنده ساز استفاده شد. ریزساختار, ترکیب شیمیایی و ساختار فازی پوشش به ترتیب توسط SEM,EDS  و XRD مورد بررسی قرار گرفت. میزان اضمحلال پوشش نانوکامپوزیتی ایجاد شده پس از قرارگیری در محلول SBF توسط روشICP  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد ریزساختار پوشش نانوکامپوزیتی ایجاد شده بسیار یکنواخت بوده و بیانگر عدم وجود میکروترک ها و ذرات آگلومره شده در ساختار پوشش می باشد, توزیع نانولوله های کربنی و نانوذرات اکسید تیتانیم در ساختار پوشش بسیار مناسب بوده است و هیچ گونه ورقه ورقه و پوسته شدن در پوشش نانوکامپوزیتی ایجاد شده مشاهده نمی شود. همچنین مشاهده شد نانوذرات اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی موجب بهبود در رفتار بیولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فوق شده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.