مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثر حضور نانوذرات اکسید آلومینیوم و تغییرات دما در فرآیند فوم شدن نانوکامپوزیت پلی استایرن - اکسید آلومینیوم

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 94

چکیده

 در این تحقیق, فوم پلی استایرن به صورت ناپیوسته و با اشباع نمودن آن از یک گاز خنثی و ایجاد یک ناپایداری ترمودینامیکی بسیار سریع تولید گردید. همچنین, فرآیند ساخت فوم نانوکامپوزیت پلی استایرن - اکسید آلومینیوم (عامل هسته زا) به کمک گاز نیتروژن در حالت فوق بحرانی (به عنوان عامل حفره زا), نحوه هسته گذاری, رشد و اندازه متوسط حباب ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی و با نمونه پلی استایرن خالص مقایسه گردید. نتایج نشان دادند که با حضور نانوذرات, اندازه نهایی و نیز سرعت رشد حباب ها کاهش می یابد. همچنین اندازه و توزیع حباب ها در فوم های نانوکامپوزیتی بسیار یکنواخت تر از فوم پلی استایرن خالص بود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.