video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

45

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی خوگیری سیانوباکتری Haplosiphon sp. FS 44 به شرایط توام دی اکسید کربن و pH

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 42

چکیده

 در این پژوهش, هدف بررسی خوگیری سیانوباکتری Haplosiphon sp. FS 44 به شرایط توام دی اکسید کربن و اسیدیته و قلیاییت بوده است. این گونه در شالیزارها و زمین های کشاورزی استان گلستان وجود دارد, ولی از نظر اکوفیزیولوژیک ناشناخته می باشد. نمونه خالص در محیط کشت مایع BG -110 وارد شد. تیمارهای دی اکسید کربن شامل عدم تلقیح و تلقیح دی اکسید کربن (در حد هوادهی) بود. در هر تیمار دی اکسیدکربن, سه تیمار اسیدی (pH 5), خنثی (pH 7) و قلیایی (pH 9), اعمال گردید. بقاء, رشد, نرخ رشد ویژه, محتوای کلروفیل, فیکوسیانین, آلوفیکوسیانین, فیکواریترین, به همراه برون ریزش آمونیوم, فراوانی و بیومتری هتروسیست در هر کدام از تیمارهای ترکیبی اعمال شده بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که سویه مذکور همانند دیگر سویه های استیگونماتالز و نوستوکالز بررسی شده, در شرایط اسیدی رشد نمی کند. نرخ رشد در شرایط خنثی و قلیایی در شرایط محدودیت دی اکسید کربن دارای اختلاف معنی دار نیست, ولی بکارگیری دی اکسید کربن سبب افزایش معنی دار نرخ رشد ویژه می گردد. سیستم فیکوبیلی زومی این گونه فاقد فیکواریترین است و در شرایط قلیایی ساختار خود را چه در بخش مرکزی و چه میله ای کامل می کند. در شرایط قلیایی فراوانی هتروسیست ها و ابعاد آن ها به بیشترین مقدار می رسند و با فعالیت نیتروژنازی همبستگی مثبت دارند. هتروسیست ها در روز چهارم آرایش استوانه ای و در روز پنجم پس از تلقیح آرایش تحت استوانه ای دارند. روی هم رفته, نتایج بدست آمده, این سویه را در کنار سیانوباکتری های دیگر از نظر بکارگیری به عنوان کود زیستی مستعد نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی