مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات برهم کنش شوری کلرید سدیم و اسید آسکوربیک بر برخی شاخص های رشد، میزان پرولین و تغییرات یون های سدیم و پتاسیم در دو رقم کلزا (RGS & Hayola 401)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 19

کلیدواژه

یونهای + K و + NaQ3

چکیده

 در این بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی دو رقم RGS و Hayola 401 از گیاه کلزا (Brassica napus L.) به تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها بر روی گیاهان 20 روزه در محیط کشت هیدروپونیک (هوگلند) و با سه تکرار در شرایط یکسان آزمایشگاهی انجام گردید. در این بررسی میزان محتوای نسبی آب (RWC), سرعت رشد نسبی(RGR) , سرعت ماده سازی خالص (NAR) و نسبت سطح برگ (LAR) در گیاهان با افزایش شوری کاهش یافت. همچنین تنش شوری, میزان انباشتگی پرولین و سدیم را درون بخش های مختلف گیاه افزایش داد, در حالی که میزان پتاسیم آنها به شدت کاهش یافت. افزودن آسکوربات 0.2 میلی مولار به غلظت های مختلف نمک توانست اثرات مخرب شوری را تعدیل کند, به طوری که با افزایش میزان فاکتورهای رشد توانست از انباشتگی پرولین و سدیم درون گیاهان کاسته و میزان پتاسیم را افزایش دهد. در بررسی ها نشان داده شد که رقم Hayola 401 نسبت به رقم RGS, مقاومت بیشتری در برابر شوری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.