مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه سیتوتاکسونومی برخی گونه های جنس میخک .Dianthus L در حوزه خراسان رضوی

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 52

چکیده

 جنس Dianthus متعلق به تیره Caryophyllaceae دارای بیش از 300 گونه در جهان می باشد. این جنس به لحاظ داشتن گونه های زینتی, تفاوت در سطح پلوئیدی و تنوع در فرم, شکل و اندازه گل حایز اهمیت می باشد. این جنس در خراسان رضوی دارای دو گونه اندمیک به نام های D. polylepis, D. binaludensis و گونه D. crinitus می باشد. به منظور بررسی کاریوتیپ, مطالعه بر روی نه جمعیت از این سه گونه در استان خراسان رضوی صورت گرفت. تعداد کروموزوم پایه برای Dianthus, X= 15 گزارش شده است. سطح پلوئیدی برای D. polylepis, D. binaludensis دیپلوئید (2n=30) و D. crinitus تتراپلوئید ((2n=60 بدست آمد. در تحقیق حاضر, برای اولین بار در ایران, کاریوتیپ سه گونه Dianthus تهیه و با مشخصات مورفولوژی مقایسه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی