مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

240

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تشریحی ساقه گونه های جنس .Chenopodium L در ایران

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 71

چکیده

 جنس Chenopodium L. با حدود 15 گونه در ایران به دلیل دشواری های مطالعات تاکسونومیک, یکی از جنس های پیچیده تیره Chenopodiaceae است. لذا هدف از این تحقیق بررسی, مقایسه ساختار تشریحی و ارزیابی آن صفات در تاکسونومی جنس مورد نظر است. به این منظور صفات تشریحی مختلف ساقه, مانند ویژگی های ریختی, تنوع کرک, تعداد لایه های کلانشیم زیر اپیدرمی, پارانشیم پوستی و تعداد دستجات آوندی با میکروسکپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نتایج بدست آمده می توان گونه ها و زیرگونه های این جنس را به کمک صفات تشریحی از یکدیگر جدا نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی