video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

895

دانلود:

171

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبک های استان تهران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

استان تهران علیرغم وسعت و سهولت دسترسی, از نظر شناسایی میکروفلور مورد بی عنایتی قرار گرفته است. در این پژوهش خاک ها و آب های این استان مورد مطالعه قرار گرفته و چهار گونه جدید از ریزجلبک های این استان متعلق به تیره های Nostocaceae و Oscillatoriaceae از جلبک های سبز آبی و نیز Chlorellaceae از جلبک های سبز برای اولین بار از این استان گزارش گردیده اند. نمونه برداری این پژوهش از سطح استان تهران در تابستان و پاییز سال 1387 صورت گرفت. نمونه های خاک با استفاده از محیط های کشت Allen & Arnon, BG110, BBM و N8 کشت گردیدند. جداسازی نیز با استفاده از پلیت آگار صورت گرفت. نمونه های به دست آمده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر و از طریق مورفولوژیک مورد شناسایی قرار گفتند. در نتیجه این تحقیق چهار نمونه Microcheate tenera, Oscillatoria foreaui, Nostoc entophytum, Chlorella ellipsoida متعلق به جلبک های سبز و سبزآبی برای اولین بار از استان تهران جدا و معرفی گردیدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سلطانی، ن.، و بافته چی، ل.، و احسان، ش. (1388). شناسایی و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبک های استان تهران. فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), 4(2 (پیاپی 14)), 1-7. https://sid.ir/paper/185689/fa

  Vancouver: کپی

  سلطانی ندا، بافته چی لادن، احسان شیما. شناسایی و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبک های استان تهران. فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران). 1388 [cited 2023January30];4(2 (پیاپی 14)):1-7. Available from: https://sid.ir/paper/185689/fa

  IEEE: کپی

  سلطانی، ن.، بافته چی، ل.، احسان، ش.، 1388. شناسایی و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبک های استان تهران. فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), [online] 4(2 (پیاپی 14)), pp.1-7. Available: https://sid.ir/paper/185689/fa.