video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر امواج تلفن همراه بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های باقلا (.Vicia sativa L)

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 62

چکیده

 در این پژوهش اثرات امواج تلفن همراه به عنوان یکی از مولدین امواج الکترومغناطیسی بر جوانه زنی و تکوین دانه رست های باقلا بررسی و با نمونه های شاهد مقایسه گردید. پس از قراردادن دانه ها در ظرف پتری, تلفن همراه روی سطح آن قرار داده شد و به وسیله تماس با تلفن دیگر فعال گردید. در این پژوهش از تلفن همراه Sony Ericsson مدل Z200 استفاده شد. بذرهای تحت تیمار به مدت 14 روز, هر روز سه بار و هر بار 10 دقیقه تحت تاثیر امواج تلفن همراه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی دانه ها, میانگین قطر ریشه, ساقه و میانگین قطر متازایلم ها در ساقه نمونه های تحت تیمار در مقایسه با نمونه های شاهد افزایش دارد. سلول های اسکلرانشیمی در ساقه نمونه های تحت تیمار رنگ پذیری بیشتری را نسبت به شاهد نشان دادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اربابیان، ص.، و رمضانی ویشکی، ف.، و مجد، ا. (1389). بررسی تاثیر امواج تلفن همراه بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های باقلا (.Vicia sativa L). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), 5(2 (پیاپی 18)), 56-62. https://sid.ir/paper/185638/fa

  Vancouver: کپی

  اربابیان صدیقه، رمضانی ویشکی فریبا، مجد احمد. بررسی تاثیر امواج تلفن همراه بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های باقلا (.Vicia sativa L). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران). 1389 [cited 2023January30];5(2 (پیاپی 18)):56-62. Available from: https://sid.ir/paper/185638/fa

  IEEE: کپی

  اربابیان، ص.، رمضانی ویشکی، ف.، مجد، ا.، 1389. بررسی تاثیر امواج تلفن همراه بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های باقلا (.Vicia sativa L). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), [online] 5(2 (پیاپی 18)), pp.56-62. Available: https://sid.ir/paper/185638/fa.