مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) | سال:1389 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 17) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:13

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

365

دانلود:

134

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه ورسان در شهرستان آشتیان (استان مرکزی) ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 منطقه ورسان, با مساحت حدود 990 هکتار در شمال شهرستان آشتیان واقع شده است. ارتفاع منطقه از سطح دریا بین 2042 تا 2314 متر می باشد. مقدار بارندگی سالانه منطقه, 333.11 میلی متر و متوسط دمای سالانه آن, 11.5 درجه سانتیگراد است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی گونه های گیاهی و معرفی فلور منطقه, تعیین شکل های زیستی گیاهان و پراکنش جغرافیایی آنها می باشد. به این منظور نمونه های گیاهی منطقه, در سال 1387 جمع آوری و با استفاده از فلورهای معتبر شناسایی, شکل های زیستی گونه ها تعیین و طیف زیستی منطقه ترسیم گردید. بر اساس اطلاعات بدست آمده از پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی و منابع: موجود, جایگاه منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 270 گونه در منطقه شناسایی شد که به 37 تیره و 139 جنس تعلق دارند. بیشترین غنای گونه ای در تیره های Asteraceae (45 گونه), Papilionaceae (36 گونه), Poaceae (22 گونه) و Apiaceae (19 گونه) دیده می شود. در بین گیاهان منطقه, همی کریپتوفیت ها با 127 گونه (47 درصد) فراوانترین شکل زیستی منطقه بوده و پراکنش 201 گونه (74.44 درصد) به ناحیه ایران - تورانی منحصر می گردد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID