مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

503

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات فصلی میزان آلکالوئید و ترکیبات فنلی در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) در دو رویشگاه

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 74

چکیده

 گیاه مامیران با نام علمی Chelidonium majus L. متعلق به تیره Papaveraceae, منبعی سرشار از مواد متنوعی است که اختصاصات ضد میکروبی, ضد توموری و ضد التهابی دارد. از آنجایی که بیشتر خواص دارویی این گیاه مربوط به ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی می باشد, در این پژوهش تغییرات میزان آلکالوئید, فنل و فلاونوئید گیاه مامیران در دو منطقه گرگان و زیارت و در فصول پاییز, زمستان و بهار مورد تحقیق قرار گرفت. برای این منظور گونه موردنظر از دو منطقه زیارت و گرگان در فصول مختلف برداشت شده, میزان ترکیبات مذکور با روش اسپکتروفتومتری تعیین و مقایسه شد. نتایج بررسی در دو منطقه نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر ترکیبات فنلی, آلکالوئید و فلاونوئید در هر سه فصل وجود دارد. حداکثر میزان آلکالوئید در ریشه گیاه مامیران واقع در زیارت (فصل بهار) و بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در ریشه گیاه مامیران منطقه گرگان (فصل زمستان), وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی