مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تنش کلرید سدیم بر فعالیت پراکسیدازها و پراکسیداسیون لیپید در ریشه های دو رقم حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L)

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 26

چکیده

 در این مقاله تاثیر تنش کلریدسدیم بر فعالیت پرکسیدازهای محلول (SPO) و متصل به دیواره (IPO, CPO) و همچنین پراکسیداسیون لیپیدهای غشا در تیمار 300mM کلرید سدیم در ریشه دو رقم حساس (الموت) و متحمل (ماهوتی) گندم پس از 24, 48 و 96 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین درصد لیگنین دیواره و مقدار وزن خشک دیواره پس از 96 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. سمیت کلرید سدیم سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدهای غشا در زمان های مورد نظر در نمونه های تیمار شده نسبت به شاهد گردید. افزایش در پراکسیدازهای متصل به دیواره به ویژه در رقم ماهوتی همراه با افزایش درصد لیگنین دیواره نشان دهنده نقش این پراکسیدازها در لیگنینی کردن دیواره می باشد. پراکسیدازهای محلول نیز در هر دو رقم افزایش یافت. این پراکسیدازها در جاروب کردن رادیکال های آزاد ناشی از سمیت کلریدسدیم نقش دارند. نتایج نشان می دهد که تنش کلرید سدیم فعالیت آنزیم های پراکسیداز را به ویژه در رقم ماهوتی افزایش می دهد و پراکسیدازهای متصل به دیواره در افزایش درصد لیگنینی شدن دیواره و تسریع فرایند پیری نقش دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.