Start: 2/7/2023 12:59:39 PMEnd: 2/7/2023 12:59:40 PM >> 929

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,160

دانلود:

744

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدد بستان العارفین و تحفه المریدین

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 110

چکیده

بستان العارفین و تحفه المریدین از متون منثور عرفانی قرن پنجم حوزه خراسان است که در میان آثار فارسی برای بسیاری از حکایات و کرامات و اقوال صوفیان منبعی کهن به شمار می آید. افزون بر این, فواید زبانی کتاب نظیر بسیاری از واژه های خاص و وجوه سبک شناختی نثر نزدیک به گفتار قرن پنجم از ارزش های دیگر این اثر است. بستان العارفین و تحفه المریدین, به همراه منتخب رونق المجالس و پیوست هایی در سال 1354 (ه. ش.) به اهتمام دکتر احمدعلی رجایی بخارایی منتشر شده و اخیرا به چاپ دوم نیز رسیده است. نگارنده در این نوشتار با استفاده از نسخ خطی شناخته شده و دست یاب بستان العارفین و نیز دیگر منابع کهن, به بررسی متن چاپی آن پرداخته و نشان داده است که وجود سهوهای گوناگون در متن, ضرورت تصحیح مجدد آن را به روشنی تایید می کند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی