مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی
سال:1391 | دوره:45 | شماره:1 (مسلسل 176)
صفحه شروع:121 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

742

دانلود:

299

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حماسه نو در شعر شاملو

نویسنده

جبری سوسن

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 142

چکیده

 شعر نو حماسی از جمله جریان های عمده شعر معاصر است که ویژگی های حماسی آن متناسب با شرایط تاریخی دگرگون شده است. احمد شاملو درخشان ترین چهره این جریان است که ویژگی های حماسی شعرش چشمگیرتر از دیگر شاعران معاصر است. در این پژوهش برای توصیف دگرگونی حماسه, متناسب با نیازهای بیانی تازه, ویژگی های حماسی شعر شاملو به عنوان نمونه ای از حماسه نو, به دو دسته تقسیم شده است: ویژگی های محتوایی (بینش آرمانی, نگرش اومانیستی, عاطفه جمعی, شکل روایی, اسطوره پردازی, عنصر پهلوانی, درونمایه جدال خیر و شر) و ویژگی های زبانی (گزینش واژگان و ترکیبات متناسب با درونمایه حماسی, کهنگی ترکیبات و ساختارهای نحوی, تصاویر اسطوره ای, تصاویر جنگ افزارها, فضاسازی های حماسی, ایجاز, اغراق, تضاد, تناسب, موسیقی با شکوه حماسی). در این بررسی به این نتیجه رسیده ایم که شاملو با حفظ ماهیت خاص شعر خود, شعر حماسی سروده و ویژگی های شعر حماسی او می توانند شاخصه های مهمی در شناخت شعر نو حماسی باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.