مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی
سال:1388 | دوره:42 | شماره:3 (مسلسل 166)
صفحه شروع:129 | صفحه پایان:146

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 146

چکیده

 تحقیق حاضر به دنبال بررسی فرضیه شفاف سازی و بررسی پدیده شفاف سازی در بافتی متناظر یک سویه فارسی- انگلیسی است. برای انجام این کار, ده حکایت که به صورت تصادفی از گلستان سعدی انتخاب شدند به همراه سه ترجمه انگلیسی آنها, توسط رهاتسک (2004), ایستویک (1979), و راس (1890), مورد مطالعه قرار گرفتند. در همین راستا, محقق با مطالعه جمله به جمله این حکایتها و ترجمه های آنها به بررسی جنبه های پدیده شفاف سازی پرداخت و با استفاده از تقسیم بندی کلودی (2004) موارد شفاف سازی به کار گرفته را از ترجمه ها استخراج کرد. یافته های تحقیق, فرضیه شفاف سازی را تایید کرد و نشان داد که مترجمان از تمام انواع شفاف سازی- اجباری, اختیاری, کاربرد شناختی, و ترجمه- ذاتی- استفاده کرده اند. از این میان شفاف سازی اجباری نسبت به دیگر موارد بسامد بالاتری داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی