مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش علف های هرز | سال:1387 | دوره:4 | شماره:2 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:8

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

298

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی علفکش ایزوکسابن در کنترل خردل وحشی و سایر علف های هرز پهن برگ در مناطق سردسیر کشت کلزا

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 کارایی علفکش ایزوکسابن با نام (%12.5 اس سی) در کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) مزارع کلزای دو استان سرد سیر همدان و آذربایجان غربی, به مدت دو سال مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار بشرح زیر انجام شد: مصرف 0.4 و 0.45 لیتر در هکتار ایزوکسابن پس رویشی در مرحله قبل از روزت خردل وحشی, هم به تنهایی و هم به همراه ترایفلورالین (ترفلان 48% امولسیون) به میزان 2 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک, ترایفلورالین به تنهایی, شاهدهای با و بدون علف هرز. تعداد علف های هرز, در این آزمایش وزن خشک علف های هرز و عملکرد دانه کلزا معیار های مقایسه تیمار ها بودند. نتایج نشان داد که اگر چه حد اکثر کنترل علف های هرز تیره شب بو زیر 50% و سایر پهن برگها زیر 60% بود, لیکن همین کنترل باعث افزایش 58 در صدی عملکرد دانه کلزا گردید. بدین لحاظ, علفکش ایزوکسابن به میزان 0.45 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی باضافه 2 لیتر ترایفلورالین به صورت پیش کشت و مخلوط با خاک را می توان در مزارع کلزا برای مهار علف های هرز تیره شب بو در مناطق سرد سیر کشور استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID