Start: 2/1/2023 12:31:11 AMEnd: 2/1/2023 12:31:11 AM >> 682

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

459

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 78

چکیده

 با توجه به اهمیت کاهش خاک ورزی و کاهش مصرف علف کش ها در مدیریت پایدار نظام های کشاورزی, استفاده از گیاهان پوششی را می توان به عنوان جایگزین یا مکملی برای کنترل علف های هرز در نظر گرفت. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار, اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سیستم های خاک ورزی در سه سطح (خاک ورزی متداول, خاک ورزی حداقل و بدون خاک ورزی) در کرت های اصلی, کاربرد گیاهان پوششی در سه سطح (گیاه پوششی جو (Hordeum vulgare L. ), ماشک (vica villosa roth) و شاهد) در کرت های فرعی و کنترل تلفیقی علف های هرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علف های هرز) در کرت های فرعی-فرعی قرار گرفتند. کاربرد گیاهان پوششی جو و ماشک توأم با کنترل تلفیقی علف های هرز در روش خاک ورزی متداول توانست به طور کامل علف های هرز را کنترل نمایند. کاربرد گیاهان پوششی در تیمار خاک ورزی متداول, خاک ورزی حداقل و بدون خاک ورزی, شاخص تنوع شانون-وینر علف های هرز را به ترتیب 24/54, 78/33 و 48/54 درصد کاهش داد. میزان کاهش شاخص تنوع شانون-وینر با کاربرد کنترل تلفیقی در روش های خاک ورزی متداول, خاک ورزی کاهش یافته و بدون خاک ورزی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 66/66, 74/61 و 56 درصد بود. بیشترین عملکرد غده (74/63 تن در هکتار) در روش خاک ورزی متداول با کاربرد گیاه پوششی ماشک توأم با کنترل تلفیقی علف های هرز بدست آمد که 81/55 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل علف هرز و گیاه پوششی افزایش داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی