Start: 2/6/2023 1:55:17 PMEnd: 2/6/2023 1:55:18 PM >> 548

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

56

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L. ) بذری و ریزومی در منطقه کرج

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 200

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی الگوی رویش قیاق بذری و ریزومی در زمین بدون بقایا و زمین دارای بقایای گندم و همچنین تاثیر کانوپی سیب زمینی و ذرت بر الگوی رویش قیاق بذری و ریزومی بود. به این منظور در قسمتی از مزرعه پزوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که آلوده به علف هرز قیاق بود, چهار مزرعه در مجاورت هم انتخاب شد: زمین بدون پوشش (آیش), زمین پوشیده از بقایای گندم, ذرت و سیب زمینی. شمارش گیاهچه های بذری و ریزومی به فواصل هفتگی تا انتهای فصل ادامه یافت. نتایج نشان داد روند رویش تجمعی قیاق های بذری در زمین دارای بقای گندم نسبت به سایر تیمارها در زمان دمای بالاتری (1278 درجه روز رشد) به حداکثر رسید. همچنین نرخ رویش گیاهچه های بذری به ازاء دریافت زمان دما, در زمین دارای بقایای گندم بیشتر بود (974 گیاهچه). زمان دمای مورد نیاز برای رسیدن به 50 درصد رویش قیاق های ریزومی در مزرعه ذرت از همه تیمارها بیشتر بود (1118 درجه روز رشد). بیشترین رویش تجمعی قیاق های بذری و ریزومی به ترتیب با 1034 گیاهچه و 1541 گیاهچه, در زمین بدون بقایا بدست آمد. رویش گیاهچه های بذری زیر کانوپی سیب زمینی و ذرت به سرعت متوقف شد در حالی که ظهور جوانه های ریزومی قیاق تا زمان برداشت ادامه داشت. این موضوع نشان می دهد که سبز شدن قیاق های بذری در اوایل فصل سریعتر از قیاق ریزومی صورت می گیرد و با انجام شخم در ابتدای فصل می توان از سبز شدن بخش زیادی از آنها جلوگیری نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی