مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش علف های هرز
سال:1390 | دوره:7 | شماره:1
صفحه شروع:79 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,077

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 87

چکیده

 این آزمایش طی دو سال (1387-1389) به منظور تعیین مرحله مناسب سمپاشی جو دره در زراعت گندم اجرا شد. آزمایش با 9 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس (زرقان) انجام گردید. تیمارها شامل علفکش های سولفوسولفورون 75% (آپیروس) و سولفوسولفورون 75% + مت سولفورون متیل 25% (توتال), در مراحل سه برگی و تشکیل گره دوم در جودره بود. اندازه کرت ها 5×6 متر و در مجاورت هر کرت تیمار یک کرت شاهد با علف هرز احداث شد. تجزیه واریانس مرکب طی دو سال نشان داد که اثر سال و تاثیر متقابل سال و تیمار معنی دار نبود. داده های حاصل از اندازه گیری شاخص های مختلف مانند ارتفاع و تعداد بوته جودره, ارزیابی نظری هفتگی و عملکرد محصول دارای اختلاف آماری معنی دار در سطح 1% بود. مقایسه میانگین ها در دو سال آزمایش نشان داد که تیمارهای آپیروس 30 گرم در هکتار و توتال به میزان 45 گرم در هکتار در گره دوم جو دره در گروه برتر قرار گرفتند. کاربرد آپیروس و توتال در مرحله سه برگی به دلیل رشد مجدد جو دره کارایی لازم را نداشت. در مجموع در این آزمایش علفکش توتال نسبت به آپیروس برتر بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.