مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش علف های هرز
سال:1388 | دوره:5 | شماره:1
صفحه شروع:55 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L)

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 68

چکیده

 به منظور انتخاب مدل ترکیبی مناسب در توصیف ارتباط بین واکنش به دز علف کش نیکوسولفورون و سطوح کودی نیتروژن در پیش بینی کنترل علف های هرز تاتوره و تاج خروس ریشه قرمز, آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال 1388 انجام شد. نیتروژن در چهار سطح (0, 90, 180 و 360 کیلوگرم در هکتار کود اوره) و علف کش نیکوسولفورون در پنج سطح (0, 0.5, 1, 1.5 و 2 لیتر در هکتار) بکار برده شدند. آنالیز واریانس حاکی از تفاوت معنی دار تیمارهای کود, علف کش و اثرات متقابل بین کود و علف کش بر روی زیست توده هر دو علف هرز بود. منحنی استاندارد واکنش به دز بعنوان مدل پایه در نظر گرفته شد و سپس کارآیی این مدل در تعیین زیست توده علف هرز با کاربرد سطوح علف کش در هر سطح کودی بررسی گردید تا صحت این انتخاب تایید گردد. برای تعیین ارتباط هر یک از پارامترهای مدل پایه با سطوح کودی, مدل های ممکن مورد بررسی قرار گرفت و مدل های مناسب بعنوان زیر مدل در مدل پایه قرار داده شدند تا در نهایت, مدل ترکیبی نهایی ارایه گردید. زیست توده این دو علف هرز در تیمار بدون علف کش با افزایش کود, رفتار متفاوتی از خود نشان داد. روند این تغییرات در سطوح مختلف کودی با مدل های خطی و کوآدراتیک, بترتیب در مورد تاج خروس و تاتوره توصیف شده بود. افزایش نیتروژن در تاتوره, واکنش به دز علف کش را تغییری نداد, زیرا پارامترهای شیب منحنی و دز مورد نیاز برای %50 کاهش زیست توده علف هرز تاتوره رفتار مشخصی با افزایش کود نیتروژن از خود نشان نداده و لذا منحنی استاندارد واکنش به دز با این دو پارامتر ثابت, بهترین توصیف زیست توده تاتوره زمانیکه تحت تاثیر کود و علف کش قرار می گیرند, می باشد. ولی منحنی استاندارد واکنش به دز تاج خروس با جایگذاری پارامترهای شیب منحنی و دز مورد نیاز برای %50 کاهش زیست توده این علف هرز, بترتیب با مدل نمایی و خطی تصحیح شده بود. مدل های نهایی ارایه شده قادر به پیش بینی زیست توده این دو علف هرز زمانیکه تحت تأثیر دزهای علف کش و کود نیتروژن قرار دارند, می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی